MAŁOPOLSKIE TALENTY

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty – szkoła ponadgimnazjalna – Powiat Nowy Sącz” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.5, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań  i aktywności edukacyjnej uczniów.

Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacyjnej skierowanej do uzdolnionej młodzieży z sądeckich szkół a także podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych matematycznych i naukowo-technicznych, językowych (j. angielski), przedsiębiorczości oraz informatycznych (TIK).

Każdemu uczniowi, zakwalifikowanemu do udziału w projekcie, oferujemy zajęcia dodatkowe. Będzie to 20 godzin zajęć dotyczących umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych, twórczego rozwiązywania problemów (elementy kreatywnego myślenia) oraz 60 godzin zajęć rozwijających z wybranych przedmiotów. Zajęcia odbywać się będą w soboty.

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019. Rekrutacja uczniów do I edycji projektu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 4 września i potrwa do 15 września br. Działania realizowane w ramach projektu:

1. Zajęcia dla uczniów w zakresie nauk matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – I edycja (80h)
2. Zajęcia dla uczniów w zakresie nauk matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – II edycja (80h)
3. Zajęcia dla uczniów w zakresie języka angielskiego oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – I edycja (80h)
4. Zajęcia dla uczniów w zakresie języka angielskiego oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – II edycja (80h)
5. Zajęcia dla uczniów w zakresie TIK oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – I edycja (80h)
6. Zajęcia dla uczniów w zakresie TIK oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – II edycja (80h)
7. Zajęcia dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – I edycja (80h)
8. Zajęcia dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – II edycja (80h)

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie 20 szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych).

 Rekrutacja uczniów do I edycji projektu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 4 września i potrwa do 15 września br.

Okres realizacji projektu: 01-01-2017 do 31-07-2019
Wartość projektu: 310 647,88 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 264 050,69 PLN
Wartość dofinansowania z BP: 31 064,80 PLN
Wkład własny: 15 532,39 PLN

Dokumenty do pobrania:

Regulamin 
Formularz zgłoszenia do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym
Deklaracja uczestnictwa w projekcie konkursowym
Zakres przetwarzania danych osobowych
Arkusz nominacji – matematyka
Arkusz nominacji – j. angielski
Arkusz nominacji – przedsiębiorczość
Arkusz nominacji – informatyka

INFORMACJE OGÓLNE


1.
Projekt skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza. Celem projektu jest wsparcie uczniów zdolnych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych w CWUZ, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych uczniów zdolnych. Zajęcia będą realizowane na bazie programów zajęć, które zostaną przekazane przez realizatora projektu koordynacyjnego, z wykorzystaniem udoskonalonych i rozbudowanych rozwiązań programowych i organizacyjnych projektu DIAMEnT, który był realizowany w latach 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opis założeń wsparcia uczniów zdolnych znajduje się na stronie internetowej projektu www.malopolskietalenty.pl.
2.
Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z projektem koordynacyjnym, realizowanym przez Województwo Małopolskie (Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WIOSNA.
3.
Wsparcie oraz inicjatywy w ramach projektu koordynacyjnego obejmują:
a)
diagnozę uzdolnień poznawczych z zakresu kompetencji kluczowych przedmiotowych,
b)
Letnią Szkołę Młodych Talentów,
c) konkurs,
d)
Forum Młodych Talentów.
Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz inicjatyw projektu koordynacyjnego określa odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej www.
malopolskietalenty.pl.
4.
Zajęcia pozaszkolne dla uczniów zdolnych zaplanowano do realizacji na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019.
5.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
6.
Lista szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie:
a)
14 publicznych szkół ponadgimnazjalnych:

I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu,
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym
Sączu,
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,
V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu,
VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu,
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 w
Nowym Sączu,
Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu,
Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Sączu,
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,
Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu,
Technikum nr 5 w Zespole Szkól Budowlanych w Nowym Sączu,
Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu,
Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu,
Technikum nr 8 w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu,

b) 6 niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych:
Katolickie Liceum Plastyczne im. Bł.P.J. Frassati w Nowym Sączu,
Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. W Nowym Sączu,
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł.P.J. Frassati w Nowym Sączu,
Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu,
Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym
Sączu,
Technikum dla Młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu.

7. Na każdy rok szkolny projekt przewiduje realizację form wsparcia dla zdolnych uczniów
w posta
ci zajęć pozaszkolnych:
a
kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych: kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się,
b)
kluczowych kompetencji przedmiotowych, tj. kompetencji matematycznych, językowych
(j. angielski), przedsiębiorczo
ści i informatycznych.
8.
Uczeń może zostać nominowany tylko do jednej edycji zajęć, wyłącznie w ramach jednej z wybranych kluczowych kompetencji przedmiotowej.
9.
Zajęcia będą prowadzone w systemie weekendowym, w soboty, zgodnie z harmonogramem zajęć, ustalonym przez Beneficjenta projektu. Kompetencje ponadprzedmiotowe rozpoczynają cykl zajęć i będą realizowane co tydzień. Natomiast kompetencje przedmiotowe średnio co drugą sobotę. Beneficjent projektu zastrzega sobie jednocześnie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach zajęć w trakcie trwania roku szkolnego.
10.
Dla każdego uczestnika projektu przewidziano cykl80 h zajęć pozaszkolnych na dany rok szkolny, w tym:
a)
20h kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe:10h kompetencje społeczne oraz 10h umiejętność uczenia się,
b)
60h kluczowe kompetencje przedmiotowe (w zależności od rekrutacji): matematyczne, językowe(j.ang.), informatyczne i z zakresu przedsiębiorczości,
11.
Każdy z uczestników projektu w pierwszej kolejności będzie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach z kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych, a następnie w zajęciach z wybranej kluczowej kompetencji przedmiotowej, na podstawie wyników diagnozy uzdolnień.
12.
Zajęcia odbywać się będą w wynajmowanych salach na terenie Miasta Nowego Sącza.
13.
Nabycie poszczególnych kompetencji przez uczestników projektu weryfikowane będzie w oparciu o efekty uczenia się wskazane w „WYKAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NABYTYCH PRZEZ UCZNIÓW W EFEKCIE REALIZACJI PROGRAMÓW ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH W CENTRACH WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH” dostępnym na stronie internetowej Województwa Małopolskiego  www.rpo.malopolska.pl.
14.
Uczestnikom projektu zostanie zapewnione w trakcie trwania zajęć wyżywienie, w formie przerwy śniadaniowej.
15. Uczestnicy projektu dodatkowo otrzymają niezbędne do realiza
cji pomoce dydaktyczne:
a)
Kompetencje matematyczne: teczka, notes, długopis, ekierka, linijka, cyrkiel, kalkulator,
b)
Kompetencje językowe – j. ang.: teczka, notes, długopis, kolorowe zakreślacze, słownik,
c)
Kompetencje informatyczne (TIK): teczka, notes, długopis, kolorowe zakreślacze, dysk zewnętrzny,
d)
Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: teczka, notes, długopis, kolorowe zakreślacze, gra edukacyjna.
16.
W ramach kluczowych kompetencji z przedsiębiorczości zaplanowano organizację wyjazdów edukacyjnych do przedsiębiorstw/instytucji odnoszących sukcesy.


UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą (za wyjątkiem ostatnich klas), zlokalizowanej na terenie Miasta Nowego Sącza, wymienionej w § 2 ust. 6, który został zakwalifikowany przez realizatora projektu koordynacyjnego na postawie przeprowadzonej diagnozy uzdolnień.

Udział w projekcie konkursowym rozpoczyna się od momentu podpisania przez uczestników projektu lub rodziców/opiekunów prawnych Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), najpóźniej w pierwszym dniu udzielenia wsparcia, tj. udziału w zajęciach.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do bezpłatnego udziału w projekcie.
2. Każdy uczestnik i/lub przedstawiciel ustawowy ucznia ma prawo do informacji o udzielanym wsparciu w ramach projektu.
3. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć.
4. Obecność na zajęciach będzie każdorazowo weryfikowana przez prowadzącego zajęcia poprzez sprawdzenie listy obecności w dzienniku zajęć.
5. Dopuszczalna liczba nieobecności ucznia na zajęciach nie może przekroczyć 30 % godzin przewidzianych na dane zajęcia z kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych jak i przedmiotowych w skali danej edycji. Warunkiem zakończenia uczestnictwa w projekcie będzie co najmniej 70% frekwencja w ramach kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych oraz przedmiotowych.
6. Każda nieobecność ucznia na zajęciach musi zostać usprawiedliwiona przez przedstawiciela ustawowego lub przez ucznia gdy jest pełnoletni w formie pisemnej.
7. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach losowych.
8 Uzasadnione przypadki, o których mowa wyżej, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i co do zasady nie mogą być znane przez uczestnika projektu w momencie przystąpienia do udziału w projekcie.
9. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie wymaga pisemnego potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego ucznia lub uczestnika (gdy jest pełnoletni), dostarczonego do nauczyciela prowadzącego zajęcia niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia będącego powodem rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. Nauczyciel prowadzący zajęcia przekazuje rezygnację z uczestnictwa w projekcie Kierownikowi Projektu natychmiast po zaistniałych zmianach.
10. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
1) w przypadku nieobecności na co najmniej 30% zajęć z kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych jak i przedmiotowych w danym roku szkolnym,
2) w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie potwierdzonej przez przedstawiciela ustawowego ucznia lub uczestnika gdy jest pełnoletni,
11. Przedstawiciele ustawowi ucznia i/lub uczestnicy gdy są pełnoletni, zobowiązani są do bieżącego informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o zmianach w danych wskazanych w dokumentacji rekrutacyjnej.
12  Przedstawiciele ustawowi ucznia i/lub uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze Projektu, tablicach informacyjnych szkół oraz na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza www.nowysacz.pl i na stronach internetowych szkół.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie wytyczne Instytucji Wdrażającej, odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie  z niezwłocznym poinformowaniem opiekunów prawnych uczestników projektu za pośrednictwem dyrektorów szkół.