Specjalizacje

Specjalizacja „Księgowość małych firm”

Zajęcia kierowane są do uczniów którzy w przyszłości zamierzają otworzyć własną firmę lub zajmować się rozliczaniem takich firm. Program specjalizacji „Księgowość małych firm” obejmuje zagadnienia uproszczonych form księgowości (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa książka przychodów i rozchodów). Obok treści rozliczenia podatku dochodowego u tzw. „małych podatników” omawiane są zagadnienia dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług oraz rozliczenia z ZUS. Treści realizowane są zarówno wg formuły wykładowej jak i w przeważającej części w formie ćwiczeń praktycznych w wersji papierowej a przede wszystkim elektronicznej w oparciu o programy księgowe rekomendowane przez MEN.

Specjalizacja „Finanse i rachunkowość”

Zajęcia przygotowują uczniów do pracy w księgowości i w biurach rachunkowych. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w przyszłej pracy zawodowej w szczególności w zakresie systemu podatkowego (podatek VAT, dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, inne rodzaje podatków i opłat), systemu pieniężno-kredytowego, systemu finansowego ubezpieczeń oraz gospodarki budżetowej państwa. W klasie czwartej zapoznają się z ustawą o rachunkowości oraz uproszczonymi formami ewidencji stosowanymi w praktyce gospodarczej (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa książka przychodów i rozchodów). Ewidencje z pełnej ewidencji księgowej, uproszczonych form opodatkowania oraz roczne deklaracje podatkowe sporządzamy podwójnie: w programach finansowo-księgowych oraz ręcznie.

Specjalizacja „Zarządzanie biurem i polityka kadrowa”

Specjalizacja „Zarządzanie biurem i polityka kadrowa” przygotowuje do pracy w dziale kadr lub ułatwia prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w zakresie polityki kadrowej. Obejmuje tematykę związaną z organizacją pracy biurowej, prowadzeniem różnego rodzaju korespondencji. Duża część zajęć jest prowadzona w formie ćwiczeń. Uczeń ma możliwość w sposób praktyczny utrwalić zdobywaną wiedzę i umiejętności. Specjalizacja obejmuje również podstawową wiedzę związaną z archiwizacją oraz polityką kadrową. Uczeń w sposób praktyczny poznaje proces zatrudniania pracownika oraz rozwiązania stosunku pracy. Podczas zajęć doskonali również umiejętności obsługi programów komputerowych, niezbędnych do pracy w sekretariacie i dziale kadr.

Specjalizacja „Zarządzanie firmą handlową”

Zarządzanie firmą handlową to specjalizacja przygotowująca uczniów do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa handlowego. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem firm handlowych i pragnących w przyszłości pracować w działach sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych lub w przedsiębiorstwach handlu hurtowego czy detalicznego. Oprócz zagadnień z ekonomiki Na tej specjalizacji poznajemy: – istotę handlu, jego zadania oraz formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw handlowych – zakres działania i najlepszy styl kierowania – formy i funkcje handlu detalicznego – zasady projektowania własnego lokalu handlowego zewnątrz i wewnątrz firmy – najlepsze sposoby wyboru dostawców i zamawiania towarów – funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlowego – sposoby obliczania cen – sztukę sprzedawania i załatwiania reklamacji – rozliczanie sklepu – formy handlu hurtowego – instytucje wspomagające i kontrolujące działalność handlowa – rachunkowość firmy handlowej Zajęcia są prowadzone w formie ciekawych ćwiczeń i zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem technologii multimedialnej. Oprócz zagadnień z ekonomiki handlu, rachunkowości i reklamy handlowej uczniowie nauczą się obsługi kasy fiskalnej oraz analizy rynku.

Specjalizacja „Marketing”

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które zainteresowała problematyka funkcjonowania przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku. W przyszłości chcą zajmować się szeroko pojętą problematyką zbytu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, agencjach rynkowych lub marketingowych. Realizowane treści są rozwinięciem tematów omawianych na lekcjach ekonomiki ze szczególnym naciskiem na praktyczną stronę działań marketingowych. W trakcie zajęć przygotowywana będzie duża liczba projektów grupowych. Tematyka zajęć skierowana jest zarówno do humanistów jak i osób o zainteresowaniach ścisłych.

Specjalizacja „Bankowość”

Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie uczniów do pracy w banku jako pracownika średniego szczebla, szczególnie na stanowiskach zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych. W ramach zajęć poznajemy funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce i na świecie oraz rolę NBP jako banku kształtującego politykę gospodarczą państwa. Poznamy zagadnienia związane z płynnością i wypłacalnością banku. Poznajemy rodzaje usług bankowych m.in. działalność depozytową i kredytową banku, zagraniczne operacje rozliczeniowe, gwarancje bankowe i inne usługi dla ludności jak sejf, factoring, leasing.