Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

Rusza rekrutacja do Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, 10.1.3.Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”.

Wykaz proponowanych zajęć dostępny poniżej oraz w gablocie projektu /wysoki parter –hol główny/

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela Szkolna Komisja Rekrutacyjna w  składzie:

  • mgr Jolanta Sarata – przewodnicząca
  • mgr Janusz Lichowski
  • mgr Ewa Jurkowska
  • mgr Jarosław Puchała
  • mgr Teresa Białas
  • mgr Bożena Duś
  • mgr Agnieszka Zawadzka
  • mgr Agnieszka Szczepańska

Koordynator merytoryczny projektu – wicedyrektor mgr Halina Gancarczyk-Hajduk

Poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać do sekretariatu w terminie od 11.09 – 22.09. br. Listy osób zakwalifikowanych do projektu zostaną wywieszone 2 października br. na tablicy ogłoszeń.

Zachęcamy wszystkich Uczniów Liceum do skorzystania z szansy i zapisania się do projektu.

Liczba miejsc ograniczona!

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych
poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej,
Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

LIST DO RODZICÓW

Nowy Sącz, 01.09.2017

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice uczniów III Liceum ogólnokształcącego im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych!

W trosce o rozwój, pomoc i jak najlepsze kształcenie Państwa dzieci, Urząd Miasta Nowego Sącza
we wrześniu br. rozpoczyna realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”.

W ramach tego projektu pragniemy skupić się na rozwijaniu u młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, aby kreować właściwe postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową).

W związku z powyższym zachęcam i zapraszam Państwa dzieci do udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających wykraczających poza podstawę programową, w obszarze matematyki, chemii, fizyki, biologii oraz informatyki. Warto podkreślić, że podczas zajęć wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Projekt oferuje również pomoc stypendialną w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów z gorszą sytuacją materialną.

Z deklaracji uczniów wynika, iż chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Tym ważniejszy dla nas jest udział Państwa dzieci w planowanych działaniach. Inwestowanie
w proces kształcenia oraz uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych dla uczniów są działaniami koniecznymi, gdyż umożliwiają młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań czy też wyrównywanie dysproporcji pomiędzy uczniami.

Mogą być Państwo dumni, że Wasze dzieci uczęszczają do szkoły w mieście, w którym dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić uczniom jak najlepsze kształcenie
z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania oraz programów zachęcających
i mobilizujących do nauki.

Zapraszam Państwa do zaangażowania i motywowania dzieci do udziału w organizowanych zajęciach.

Liczę na owocną współpracę dla dobra młodzieży.

Informacje:

Dokumenty dla ucznia:

Dokumenty dla nauczycieli:

Wykaz zajęć: